नेपालको स्वास्थ्यको लागि सँगसँगै

कोभिड-१९ को लागि जाँच गर्न सक्नुहुने परिक्षण केन्द्र
Sukraraaj Tropical And Infectious Disease Hospital
Sunday - Friday (8 AM - 3 PM)
01-4253395
Patan Hospital
Sunday - Saturday (24 hours)
01-5522295